Na základě nabytých vědomostí a zkušeností navrhneme a zrealizujeme nejvhodnější typ řezu na vašich stromech pro zlepšení jejich provozní bezpečnosti.
Všechny typy řezu provádíme dle oborového standardu Řez stromů AOPK ČR.

Zdravotní řez

 • nejběžnější typ řezu při kterém je kladen důraz na zachování přirozené architektury stromu pro daný druh
 • při tomto řezu jsou odstraňovány nebo citlivě redukovány větve poškozené, suché, usychající nebo napadené chorobami či škůdci, větve s tlakovým či kodominantním větvením, zarůstající do koruny, křížící se apod.
 • realizace během vegetačního období

Bezpečnostní řez

 • tento typ řezu realizujeme pro zajištění aktuální provozní bezpečnosti daného stromu, neřeší však stabilitu celého jedince jako např. možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.
 • odstraňujeme při něm větve, které by mohly svým pádem způsobit újmu na zdraví osob či majetku a redukujeme větve s patrnými statickými defekty např. suché, zlomené, mechanicky poškozené s defektním větvením nebo sekundárními výhony, volně visící apod.
 • realizace ideálně duben až září

Redukční řez

 • redukční řezy provádíme z důvodu redukce směrem k překážce, budovám, elektrickému vedení, komunikaci apod.
 • redukční řez bývá také využíván za účelem symetrizace koruny a stabilizace jejích částí nebo větví, kdy tyto větve nebo části koruny odlehčíme citlivým způsobem
 • realizace ideálně duben až září

Stabilizační řezy

 • tyto řezy jsou prováděny na dospělých či senescentních stromech u kterých je výrazně narušena jejich stabilita nebo na stromech, které mají koruny tvořeny sekundárními výhony
 • cílem obvodové redukce je snížení náporové plochy stromu a snížení těžiště stromu a tím zvýšení provozní bezpečnosti daného stromu
 • při nutnosti radikálnější redukce je potřeba realizovat ji postupně v několika etapách
 • realizace ideálně předjaří

Výchovný řez

 • provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě
 • jedná se o nejjednodušší a nejlevnější způsob jak předejít rozsáhlým zásahům v budoucích letech, a také efektivně a snadno ovlivnit budoucí architekturu stromu
 • výchovný řez má za cíl podpořit charakteristickou architekturu a tvar koruny, který je typický pro daný druh či kultivar
 • odstraňují se větve poškozené, s vyvíjejícími se tlakovými vidlicemi, nevhodné z hlediska architektury koruny, rostoucí v přeslenech, z důvodu zvýšení průjezdního a průchozího profilu
 • realizace ideálně od dubna

služby, které nabízím

Řez
stromů

Zhodnocení stavu stromů

Rizikové kácení stromů

Zajištění
stromů

Řez živých plotů a stěn

Zpracování
dřeva